મેરાન્યૂઝ નેટવર્ક.ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ છેલ્લા ૪ વર્ષમાં કુલ ૪૨ વિદેશી યાત્રાઓમાં ૮૪ દેશોની યાત્રા કરી છે. આ વિદેશ યાત્રામાં ચાર્ટડ વિમાનો સહિતની ભરેલી ઉડાન અને તે દરમિયાન હોટલાઈન સુવિધાઓ પાછળ કુલ રૂપિયા ૧૪૮૪ કરોડ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

રાજ્યસભામાં પુછાયેલા એક પ્રશ્નના ઉત્તરમાં વિદેશ રાજ્ય મંત્રી વી.કે.સિંહે જણાવ્યું છે કે, ૧૫ જુન ૨૦૧૪થી ૧૦ જુન ૨૦૧૮ દરમિયાન વડાપ્રધાનના વિમાન ભાડા પાછળ ૧૦૮૮.૪૨ કરોડ તેમજ ચાર્ટડ વિમાનો માટે ૩૮૭.૨૬ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે હોટલાઈન પર કુલ ૯.૧૨ કરોડ ખર્ચવામાં આવ્યા છે. નરેન્દ્ર મોદીએ મેં-૨૦૧૪માં વડાપ્રધાન તરીકે સત્તા સાંભળ્યા પછી કુલ ૪૨ વિદેશી યાત્રાઓમાં ૮૪ દેશોનો પ્રવાસ કર્યો છે.

વિ.કે.સિંહે આપેલી માહિતી પ્રમાણે આ યાત્રા અને ખર્ચમાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ તેમજ ૨૦૧૮ના પ્રવાસની વિગતોનો સમાવેશ થતો નથી. ૨૦૧૫-૧૬માં વડાપ્રધાને સૌથી વધારે ૨૪ દેશોનો પ્રવાસ કર્યો હતો. જ્યારે ૨૦૧૭-૧૮માં ૧૯ તેમજ ૨૦૧૬-૧૭માં ૧૮ દેશોનો પ્રવાસ કર્યો છે. ૨૦૧૪-૧૫માં નરેન્દ્ર મોદીએ ૧૩ દેશોનો પ્રવાસ કર્યો હતો. સત્તા સાંભળ્યા પછી ૨૦૧૪માં ભૂતાનના પ્રવાસથી વિદેશ યાત્રાઓ શરુ કરનાર મોદીએ ૨૦૧૮માં કરેલા ૧૦ દેશોના પ્રવાસમાં છેલ્લો પ્રવાસ ગયા મહીને ચીનનો કર્યો હતો.

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં આ વિદેશી ઉડાન દરમિયાન ચાર્ટડ વિમાનોનું ભાડા પાછળ  ૯૩.૭૬ કરોડ, ૨૦૧૫-૧૬માં ૧૧૭ કરોડ, ૨૦૧૬-૧૭માં ૭૬.૨૭ કરોડ તેમજ ૨૦૧૭-૧૮માં ૯૯.૩૨ કરોડ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. મંત્રીનું કહેવું છે કે, આ વિદેશ યાત્રાઓનો ઉદેશ્ય વ્યાપાર, રોકાણ, ઔધોગિક સમજુતી, વિકાસ ભાગીદારી સહીત તે દેશો સાથે પરસ્પર સમજુતી વધારવાનો હતો. આ યાત્રાઓથી વિદેશોમાં ભારતની રાજનીતિની નવી ઓળખ ઊભી કરવામાં આવી છે.