મેરાન્યૂઝ નેટવર્ક, ગાંધીનગર: રાજ્યમાં સમાવિષ્ટ તમામ વિધાનસભા મત વિભાગની પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલી આખરી મતદાર યાદીમાં મતદારોની સંખ્યામાં ૪.૪૬ લાખનો વધારો થયો હોવાનું રાજ્યના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી ડૉ. એસ. મુરલીક્રિશ્નાએ જણાવ્યું છે. આ આખરી મતદાર યાદીમાં ૨,૨૮,૭૯,૮૫૬ પુરૂષ મતદારો અને ૨,૧૦,૯૪,૮૨૭ સ્ત્રી મતદારો ઉપરાંત ત્રીજી જાતિના ૮૧૦ ઉમેદવારો થયા છે.

ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી દ્વારા તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ તા.૧ જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ની લાયકાતની તારીખના સદર્ભમાં મતદાર યાદીની આખરી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. તે યાદી પ્રમાણે વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૧૭ દરમિયાન રાજ્યમાં ૨,૨૬,૫૩,૩૬૮ પુરષ મતદારો નોંધાયા હતા. તેમાં ૨,૨૬,૪૮૮નો વધારો થતા આખરી મતદાર યાદીમાં કુલ ૨,૨૮,૭૯,૮૫૬ પુરૂષ મતદારો નોંધાયા છે. આ જ રીતે વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ દરમિયાન  રાજ્યમાં ૨,૦૮,૭૪,૪૫૦ સ્ત્રી મતદારોમાં ૨,૨૦,૩૭૭નો વધારો થતાં નવી મતદાર યાદીમાં કુલ સ્ત્રી મતદારો ૨,૧૦,૯૪,૮૨૭ નોંધાયેલા છે. આ ઉપરાંત ત્રીજી જાતિના જે ૭૦૨ ઉમેદવારો હતા તેમાં ૧૦૮નો વધારો થતા કુલ ત્રીજી જાતિના ૮૧૦ ઉમેદવારો થયા છે. આમ, વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન રાજ્યમાં ૪,૩૫,૨૮,૫૨૦ મતદારો નોંધાયેલા હતાં.તેમાં ૪,૪૬,૯૭૩નો વધારો થતાં રાજ્યમાં કુલ ૪,૩૯,૭૫,૪૯૩ મતદારો નોંધાયા છે. આ આખરી મતદાર યાદી પ્રમાણે હવે કુલ ૮,૫૨,૨૭૯ મતદારો ૧૮ થી ૧૯ વર્ષની ઉંમરના નોંધાયેલા છે. જ્યારે ૮૦ વર્ષથી મોટી ઉંમરના કુલ ૭,૧૫,૧૮૭ મતદારો નોંધાયા છે. આમ, રાજ્યભરમાં કુલ નોંધાયેલા મતદારો પૈકી ૨ ટકા જેટલા મતદારો ૧૮ થી ૧૯ વર્ષની વય ધરાવે છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા કુલ મતદારો પૈકી ૯૯.૯૯ ટકા મતદારોની ઇમેજ-ફોટોગ્રાફ મતદાર યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવી છે. તેમજ ૯૯.૯૯ ટકા મતદારોને ચૂંટણી તંત્ર તરફથી મતદાર ફોટો ઓળખકાર્ડ આપી દેવામાં આવ્યા છે.

તા.૧૪/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ સંબંધિત મતદાર નોંધણી અધિકારી દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ વર્ષ-૨૦૧૮ની આખરી મતદાર યાદી મતદાર નોંધણી અધિકારીની કચેરી, કલેકટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીની કચેરી, શહેરી વિસ્તારમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નાગરિક સુવિધા કેન્દ્ર, મતદાન સ્થળો તેમજ કેટલાક જાહેર સ્થળો ઉપર મતદારો સરળતાથી પોતાનું નામ તથા વિગતો ચકાસી શકે તે માટે પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સમગ્ર રાજ્યની મતદાર યાદી મુખ્યનિર્વાચન અધિકારીની વેબસાઇટ (http://ceo.gujarat.gov.in) ઉપર પણ જોવા માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે.આ આખરી પ્રસિદ્ધ થયેલ મતદાર યાદીમાં સુધારા વધારા કરાવવા માટે સતત સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત નિયત નમૂનામાં ફોર્મમાં તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૮ના રોજથી સંબંધિત મતદાર નોંધણી અધિકારીને મતદાર અરજી કરી શકે છે. તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની લાયકાતની તારીખના સંદર્ભમાં તૈયાર થયેલ મતદાર યાદીના આધારે આગામી ચૂંટણીઓ યોજવામાં આવનાર છે.